. Institute for Physical Research of National Academy  of Sciences of Armenia .
home Contacts
EN AM RU
Մականունը:
Գաղտնաբառը:
 
Սեմինարներ Previews Nexr

2020-09-21
Magnetic field values cancelling D1 line transitions for all alkali atoms

Հեռավար սեմինար` սեպտեմբեր...
by Արթուր Ալեքսանյան

ՖՀԻ Հիմնական նվաճումները վերջին տասնամյակում

development of atomic vapor cells of nanometric thickness and their use in new perspective studies of coherent, magneto-optical, and collisional processes and emerging applications;

development of schemes for quantum information storage and retrieval via atomic coherence, elaboration of schemes for quantum information, communication, and computing;

complex study and development of multifunctional crystals and active media, as well as periodically poled crystals for new efficient solid-state laser sources and radiation converters;

growth and study of new high-efficiency scintillation single crystals for new-generation medical tomographs and for high-energy calorimetry;

elaboration of techniques to produce thin film structures for microelectronics, photonics, and superconducting devices;

development of new techniques for synthesis of carbon and ferromagnetic nanoparticles and organic ferromagnetics;

development of new techniques for engineering of 2D and 3D micro- and nanostructured photorefractive materials for photonics and information storage;

development of devices for crystal growth apparatus, cryogenic technique, single-photon detectors, optical imaging, and laser technology.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կոնֆերանսներ Previews Nexr

2019-04-01
Լազերային Ֆիզիկա 2019

Լազերային ֆիզիկա 2019 միջազգային գիտաժողով կազմակերպիչ ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական...
Հրատարակումներ

ՖՀԻ հոդվածներ ՖՀԻ հոդվածներ

IPR
Հեռախոս: +374 10 288150
Ֆաքս: +374 232 31172
Էլ. հասցե: ifi@ipr.sci.am

Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա
   
City design studio Design & programming by
City Design Studio